пятница, 24 октября 2014 г.

Про вибір між освітою у власній країні та освітою за кордоном


Обираючи між освітою у власній країні та освітою за кордоном, мається на увазі передусім освіта в Західній Європі та Північній Америці, обирають не просто між двома освітніми системами, а між різними світами, культурами, ціннісними орієнтирами, ментальностями, стосунками в суспільстві, духовно-релігійними традиціями.

Сам феномен університету виник в Західній Європі, він є складовою частиною західноєвропейської культури, вираженням її ментальності та інституалізацією її духовного досвіду.

Сучасні західні університети існують в умовах постіндустріального суспільства, а сам розвиток західних університетів значною мірою обумовлений запитами і потребами такого суспільства. Відповідно диплом, який отримується в західних університетах, повноцінно може бути використаний саме в умовах постіндустріального суспільства, яке справедливо називають інформаційним суспільством. В сучасному постіндустріальному суспільстві найбільш цінується інформація. Вона пропонується як головний товар.

Найбільша проблема, яка постає перед кожним, хто отримує освіту за кордоном в західному університеті, полягає у використанні набутого знання і досвіду в умовах індустріального суспільства власної країни. Оскільки на даному етапі далеко не завжди можна повноцінно використати набутий досвід за кордоном у власній країні, то переважна більшість випускників західних університетів і коледжів прагне залишитися за кордоном. І в цьому не має нічого дивного, оскільки власні країни часто не потребують послуг таких фахівців. Отож, обираючи освіту за кордоном, слід відразу визначитися з тим, чи плануєте Ви по завершенню навчання використовувати набуті знань вдома, чи Ви відразу налаштовані не повертатися в рідну країну, а шукати собі щастя з набутою освітою за кордоном. В іншому разі, навіть отриманий диплом за кордоном може мало чим реально зарадити в житті його власнику. Можна відірватися від власного берега, так і не приставши до іншого. Таке часто трапляється.


Якщо Вас цікавить додаткова інформація про вищу освіту за кордоном, то відвідайте мій сайт Освіта за кордоном

Підпишіться на мої публікації в Facebook

О выборе между образованием в собственной стране и образованием за рубежом


Делая выбор между образованием в собственной стране и образованием за рубежом, имеется в виду, прежде всего образование в Западной Европе и Северной Америке, выбирают не просто между двумя образовательными системами, а между разными мирами, культурами, ценностными ориентирами, ментальностями, отношениями в обществе, духовно-религиозными традициями.

Сам феномен университета возник в Западной Европе, он есть составной частью западноевропейской культуры, выражением её ментальности и институализацией её духовного опыта.

Современные западные университеты существуют в условиях постиндустриального общества, а само развитие западных университетов в значительной мере обусловлено запросами и потребностями такого общества. Диплом, получаемый в западных университетах, полноценно может быть использован именно в условиях постиндустриального общества, которое справедливо называют информационным обществом. В современном постиндустриальном обществе наиболее ценится информация. Она предлагается как главный товар.

Самая большая проблема, которая встает перед каждым, кто получает образование за рубежом в западном университете, заключается в использовании накопленного знания и опыта в условиях индустриального общества собственной страны. Поскольку на данном этапе далеко не всегда можно полноценно использовать приобретенный опыт за рубежом в собственной стране, то подавляющее большинство выпускников западных университетов и колледжей стремится остаться за границей. И в этом нет ничего удивительного, поскольку собственные страны часто не нуждаются в услугах таких специалистов. Поэтому, выбирая образование за рубежом, следует сразу определиться с тем, планируете ли Вы по завершению обучения использовать приобретенные знания дома, или Вы сразу настроены не возвращаться в родную страну, а искать себе счастья с приобретенным образованием за рубежом. В противном случае даже полученный диплом за рубежом может немногим помочь в жизни его владельцу. Можно оторваться от собственного берега, так и не причалив к другому берегу. Такое часто случается.
Если Вас интересует дополнительная информация о высшем образовании за рубежом, то посетите мой сайт Образование за рубежомчетверг, 23 октября 2014 г.

Що мають містити правила прийому до вищого навчального закладу?


Насамперед слід пам’ятати, що правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти і освітньо-кваліфікаційними рівнями;

перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для;

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом;

порядок обчислення конкурсного бала вступника із зазначенням вагових коефіцієнтів, які присвоюються сертифікатам зовнішнього незалежного оцінювання, середньому балу документа про повну загальну середню освіту, балу за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення);

умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у вищому навчальному закладі порядку;

порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;

порядок проходження медичного огляду вступників (якщо таке обстеження додатково проводиться при вступі);

порядок проходження психологічного обстеження (якщо таке обстеження додатково проводиться при вступі);

порядок та форми проведення творчих конкурсів (якщо такі конкурси мають місце);

наявність/відсутність місць державного замовлення, строки прийому заяв та документів на навчання, строки проведення та оголошення результатів фахових випробувань, строки оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і ступенем магістра;

наявність/відсутність можливостей для навчання осіб з особливими потребами.
Якщо Вас цікавить додаткова інформація про вищу освіту в Україні та за кордоном, то відвідайте мій сайт Освітній консалтингПідпишіться на мої публікації в Facebookсреда, 22 октября 2014 г.

МОН шукатиме механізми працевлаштування випускників ВНЗ


У Міністерстві освіти і науки розпочато роботу по формування механізмів працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

Утворено міжвідомчу робочу групу, до складу якої включено представників Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної політики, Державної служби занятості, Федерації роботодавців. Ця група має забезпечити визначення оптимальних шляхів підвищення ефективності сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів згідно з основними положеннями закону про вищу освіту. Робоча група має сформувати механізми взаємодії з вищими навчальними закладами України, підприємствами, організаціями та установами, регіональними центрами занятості з метою забезпечення першим робочим місцем випускників вищих навчальних закладів відповідно до присвоєної кваліфікації.
Якщо Вас цікавить додаткова інформація про вищу освіту в Україні та за кордоном, то відвідайте мій сайт Освітній консалтингПідпишіться на мої публікації в FacebookЗміни в процедурі розподілу держзамовлення між ВНЗ


Перший заступник міністра Інна Совсун повідомила про наступні зміни. Абітурієнти під час реєстрації заяви для проходження ЗНО будуть зазначати спеціальності та вищі навчальні заклади, у яких вони мають намір навчатися. Після завершення ЗНО і складання вступних іспитів, у вищих навчальних закладах по кожній спеціальності формуватиметься рейтинговий список.

Місця державного замовлення підуть у ті університети, які зазначили вступники, у свої заявах. Бюджетні місця будуть отримувати не ВНЗ, а найсильніші абітурієнти.

Така система повноцінно запрацює у 2016 році. Під час всуптної кампанії 2015 року буде діяти перехідний період для запровадження цієї новації.
Якщо Вас цікавить додаткова інформація про вищу освіту в Україні та за кордоном, то відвідайте мій сайт Освітній консалтингПідпишіться на мої публікації в Facebookвторник, 21 октября 2014 г.

Про нове положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ВНЗ.


В рамках імплементації Закону України Про вищу освіту МОН розробляє нове положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Положення має буде розроблено до 1 листопада 2014 року. Положення передбачає підвищення прозорості конкурсів на заміщення науково-педагогічних посад. Очікується, що нове положення приведе до зменшення частки осіб пенсійного віку на науково-педагогічних посадах у ВНЗ.
Якщо Вас цікавить додаткова інформація про вищу освіту в Україні та за кордоном, то відвідайте мій сайт Освітній консалтингПідпишіться на мої публікації в FacebookЗНО 2015 року


Директор УЦОЯО Ігор Лікарчук на засіданні Правління Громадської ради при Міністерстві освіти і науки розповів про п’ять нововведень ЗНО 2015 року.

По-перше, замість умовного бар’єра в 124 бали введено поріг "склав ЗНО" та "не склав ЗНО".

По-друге, відмова від сертифікатів минулих років.

По-третє, впроваджуються тести дворівневої складності з двох предметів: української мови і літератури, математики.

По-четверте, поєднання державної підсумкової атестації з української мови з тестом ЗНО з української мови і літератури для всіх випускників загальноосвітніх шкіл.

По-пяте, з переліку предметів, з яких проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання, вилучено всесвітню історію та світову літературу.
Якщо Вас цікавить додаткова інформація про вищу освіту в Україні та за кордоном, то відвідайте мій сайт Освітній консалтингПідпишіться на мої публікації в FacebookПро припинення ліцензійної експертизи та видачі ліцензій на підготовку (перепідготовку) спеціалістів і молодших спеціалістів


МОН припиняє проводити ліцензійну експертизу та видавати ліцензії на підготовку (перепідготовку) спеціалістів і молодших спеціалістів. Освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і молодшого спеціаліста, що започаткована вищими навчальними закладами до набуття чинності цим Законом (до 6 вересня 2014 року), продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка - диплома спеціаліста (молодшого спеціаліста). Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і молодшого спеціаліста проводиться у 2016 році. (Лист МОН № 1/9-527 від 09.10.14)
Якщо Вас цікавить додаткова інформація про вищу освіту в Україні та за кордоном, то відвідайте мій сайт Освітній консалтингПідпишіться на мої публікації в Facebookпонедельник, 20 октября 2014 г.

Про умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році


Міністерство освіти і науки України затвердило умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2014 № 1172).

ВНЗ прийматимуть сертифікати лише поточного навчального року. Абітурієнти, які здавали ЗНО в попередньому році (2014) повинні будуть перереєструватися на проходження ЗНО в 2015 році.

В умовах прийому до ВНЗ на 2015 рік немає встановлених мінімальних прохідних балів ЗНО. Будь-хто, хто має сертифікат ЗНО, за визначенням має право для участі у вступній кампанії. Разом з тим самі ВНЗ можуть встановлювати мінімальний прохідний бал.

Прийом документів вступників розпочнеться 10 липня, а закінчиться 1 серпня о 10:00. Списки рекомендованих до зарахування будуть оприлюднені 2 серпня.

На відміну від минулих років всіх абітурієнтів зараховуватимуть у першу хвилю. Це відбуватиметься завдяки тому, що кожен вступник, який має право подавати 15 заяв (по три заяви в п’ять вузів), повинен виставити пріоритетність кожної заяви.


Підпишіться на мої публікації в FacebookПро утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти


Після введення ЗНО ми можемо здійснити ще один реальний крок на шляху реформи (вищої) освіти!!!

17 жовтня на сайті КМУ було розміщено проект постанови КМУ "Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Сам проект ще потребує ретельного та зваженого аналізу, він містить неоднозначні положення, які викликають занепокоєння. Однак можна констатувати наступне:

1. В країні формуються передумови для виникнення феномену освітнього консалтингу, який до цього часу підмінявся посередництвом (не завжди добросовісним) між українськими абітурієнтами та західними університетами.

2. В системі вищої освіти країни утворюються передумови для виникнення повноцінного ринку освітніх послуг з реальною конкуренцією між ВНЗ.

3. МОН реально може втратити ряд функцій, що суттєво змінить місце і роль МОН в системі вищої освіти.


Підпишіться на мої публікації в FacebookПро публікації для дисертанта


На сторінках друзів у Facebook спостерігаю жваву дискусію стосовно питання необхідності публікацій для дисертанта (аспіранта, докторанта) за кордоном. Що, власне, мають засвідчити подібні публікації? Кого і в чому вони мають переконати? Сама доцільність публікацій до моменту захисту дисертації є доволі спірною. Так, в Німеччині до останнього часу не рекомендувалося дисертантам взагалі публікувати результати дослідження до захисту.

Спеціалізована комісія з захисту дисертацій, розглядаючи дисертацію, мала б виносити рішення про відповідність наданої до захисту дисертації (тексту дисертації) тим вимогам, які виставляються до відповідної дисертації. Спеціалізована комісія, яка має складатися з фахівців, спроможних винести компетентне рішення, може визнати таку відповідність чи невідповідність незалежно від наявності чи відсутності публікацій. Фактичне перенесення акценту на публікації є, по суті, визнанням неспроможності комісій ухвалювати компетентні рішення без посилання на наявні публікації дисертанта. В такому разі, за визначенням, такі комісії мали б виконувати лише технічну функцію, тобто встановлювати наявність потрібних публікацій.

Ми постійно намагаємося поєднати у власній академічній практиці досвіди різних країн, погано собі усвідомлюючи можливість такого поєднання. Нам потрібно зрозуміти просту річ: питання захисту дисертації є питанням самоповаги дисертанта та самовизначення університету. Це не питання боротьби з “поганими хлопцями та дівчатами”, які прагнуть прорватися до науки.
Якщо Вас цікавить додаткова інформація про вищу освіту в Україні та за кордоном, то відвідайте мій сайт Освітній консалтингПідпишіться на мої публікації в Facebook